ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟΣ (ΤΡΑΜ) ΣΤΗ ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Φορέας ανάθεσης: ΤΡΑΜ Α.Ε.

Μελετητές –Συνεργαζόμενα γραφεία: LDK, NAMA, Γ. ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ, Αρχ. 

Ανάδοχος: Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – IMPREGILO S.p.A.

Το τοπίο της περιοχής, αποκαθίσταται και αναβαθμίζεται ταυτόχρονα, με τη δημιουργία νέων δενδροστοιχιών κατά μήκος των οδικών αξόνων, με τη συμπλήρωση και την αναβάθμιση των υφιστάμενων, με την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό του πρασίνου των υφιστάμενων πλατειών που γειτνιάζουν με το έργο, καθώς και με τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου.

Η υφιστάμενη βλάστηση διατηρείται κατά το δυνατόν, και όπου είναι απαραίτητο γίνονται μεταφυτεύσεις που εναρμονίζονται με τις νέες διαμορφώσεις.

Οι φυτεύσεις λαμβάνουν υπ’ όψιν την κυκλοφορία των οχημάτων, των πεζών και του Τραμ και δεν εγκαθίστανται ψηλοί και ογκώδεις θάμνοι εκεί όπου θα εμπόδιζαν την ορατότητα του οδηγού, ή την οπτική διαπερατότητα του πεζού.

Η δημιουργία σκίασης με ψηλά αειθαλή και ημιαειθαλή δένδρα δημιουργεί φιλικές συνθήκες ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες για τους χρήστες του Τροχιοδρόμου και τους κατοίκους των περιοχών.

Η δημιουργία δενδροστοιχιών παράλληλα με τις γραμμές του τροχιόδρομου, καθοδηγεί οπτικά και κινητικά τα οχήματα και τους πεζούς. Η αλλαγή στο είδος του δένδρου ανάλογα με την οδό ή τη λεωφόρο, προσανατολίζει και ταυτοποιεί την περιοχή.